AVVISO N. 17 - ATTRIBUZIONI CLASSI-AULE DAL 27 SETTEMBRE 2021

 

Disposizione classi-aule dal 27-09 a 30-09-2021

CLASSE AULA
1A 105
1B 213
1E C5
1F 210
1G 211
1H 104
1L 107
1M 207
1N 301
2A 102
2B 204
2E 203
2F 208
2G 212
2H 106
2I 202
2L 317
2M 209
2N 303
2P 308
3A 302
3D 310
3E 203
3F 311
3G 314
3H C4
3L S1
3M 110
3N 201
3P C6
4A 315
4D 205
4E S2
4F S3
4G 316
4H 312
4I 103
4L 307
4M 108
5A 313
5D 304
5E 109
5F LAB. MECC
5G 306
5H 309
5L 318
5M 305

 

AULE TEMPORANEAMENTE INAGIBILI

 

  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI
CLASSE AULA AULA AULA AULA
2L 105   302 103
3D 211 203   205
3P 107 204   108
4A 207 303 310  
4G 301 212 110  
5L C5 308 311 307